น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมอาจใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงออกเป็นหลายประเภท
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานมากที่สุด

น้ำมันเตาชนิดที่่ 1 หรือเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2% sulphur)
เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ
น้ำมันเตาชนิดที่่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1,500 (Fuel oil 1,500, 2% sulphur)
เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ
และน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B5) เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีความเร็วรอบสูงกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก รถไฟ และรถปิกอัพ รวมถึงการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Boiler หรือ Direct Burn (เผาตรง)

หลอดไฟน้ำมันก๊าด

น้ำมันก๊าด หรือ KEROSENE  เป็นส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอนมากมายหลายชนิด มีจุดเดือดตั้งแต่ 150-300 องศาเซลเซียส มีประโยชน์ตั้งแต่การใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน หรือแม้แต่การใช้เป็นสารทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนชิ้นงาน คุณสมบัติของน้ำมันก๊าดที่ดี ต้องสะอาด ไม่มีตะกอนหรือสิ่งไม่บริสุทธิ์ อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันแก่วาล์วและหัวฉีดหรือรูสำหรับให้น้ำมันระเหยตัวขึ้นไปเผาไหม้ได้