เกี่ยวกับเรา

 บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฏหมายตั้งแต่ พุทธศักราช 2546   

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในภาคอุตสาหกรรมโดยได้รับการแต่งตั้ง

จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้แบรนด์ PTT 

อย่างเป็นทางการ  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ท่านคาดหวังเสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดีที่สุด  รวมถึงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  

ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา  เราขอให้สัญญากับท่านว่า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษา

และพัฒนามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของท่านอย่างสูงสุด